Burmistrz Mogilna działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa infrastruktury technicznej do otworu eksploatacyjnego M-38 w Kopalni Soli "Mogilno"", realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające oraz oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora, wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie nie jest możliwe.

W zaistniałych okolicznościach postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Jako dzień publicznego ogłoszenia wskazuje się: 7 listopada 2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.