Burmistrz Mogilna działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa w obrębie Dąbrówka, gm. Mogilno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 22,5 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”,

realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające oraz oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora, wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r.

Jako dzień publicznego ogłoszenia wskazuję: 19 listopada 2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.