Na podstawie art. 10 par. 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 72/2 w miejscowości Gozdawa, gmina Mogilno - GOZDAWA B"

Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, przy ul. Narutowicza 1, pokój 209.