Symbol:


Wydział:
Administracyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167, poz. 1131 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015, poz.212).

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Administracyjny

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
UWAGA - WNIOSKI NALEŻY DRUKOWAĆ OBUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE

Dodatkowe informacje:

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpis na wniosku należy złożyć w obecności pracownika Urzędu.
3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek osobiście nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 18 urodzin.
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej składa rodzic, opiekun prawny lub kurator wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego, wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Rodzic lub opiekun prawny musi przed pracownikiem Urzędu przyjmującego wniosek wylegitymować się dowodem osobistym.
5. Dowód osobisty odbiera się osobiści okazując posiadany dowód osobisty lub w przypadku jego utraty dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy). Dla osób chorych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku, których stawiennictwo w Urzędzie celem odbioru dowodu osobistego nie jest możliwe, dokument tożsamości będzie doręczony przez pracownika Urzędu do miejsca pobytu tej osoby w granicach gminy.
6. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie niepełnoletniej wymaga obecności tej osoby wraz z rodzicem, opiekunem prawnym lub kuratorem.
7. Dowód osobisty wydany osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców natomiast w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun prawny ustanowiony przez sąd.
8. Dowód osobisty wydany osobie częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera ta osoba, albo kurator ustanowiony przez sąd.
9. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty. Przy odbiorze dowodu osobistego dotychczasowy dowód osobisty unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm i zwraca wnioskodawcy.
11. Termin ważności dowodu osobistego:
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia z chwilą składania wniosku jest ważny przez okres 5 lat,
- dowód osobisty, wydany osobie powyżej 5 roku życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WYMIANY LUB UTRATY DOWODU OSOBISTEGO:

1. W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.
3. W przypadku uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dowód osobisty( zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, fizyczne zużycie dokumentu), należy niezwłocznie wystąpic o jego wymianę.
4. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu przez organ gminy, który go wydał:
1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczenia lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2. Z dniem zgonu jego posiadacza,
3. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
4. Po upływie 4 miesięcy od dnia zmiany danych,
5. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego, z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.
UWAGA ! Wypełniony wniosek prosimy drukować obustronnie na jednej kartce!

Dokumenty:
1.Jedna aktualna, kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie musi być wykonane na wprost (zdjęcie paszportowe) przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji na wprost z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografia przedstawiająca osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Adres: ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
pierwsze piętro, pokój 108
Telefon: 52 318-55-17, fax: 52 315-26-93
e-mail: dowodyosobiste@mogilno.pl


Dokumenty
  • 1.Jedna aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjecie musi być wykonane na wprost (podobnie jak dla wydania paszportu) (wymagany) Jedna aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji na wprost z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografia przedstawiająca osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.