Na podstawie art. 10 par. 1, w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam,

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 68/6, w obrębie geodezyjnym Wiecanowo, gmina Mogilno.

Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni, od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.