Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

zawiadamiam

 

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 1/2 obręb Wiecanowo, Gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

 

Wnioskodawca: PV 690 sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 

Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (wyznaczony termin liczony jest od dnia następnego, po jego publicznym ogłoszeniu).

Powyższe może zostać dokonane poprzez telefoniczne zgłoszenie uwag do protokołu, wniesienie podania na piśmie i dostarczenie (osobiste bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) do siedziby Urzędu Miejskiego w Mogilnie, przy ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno. Ponadto, uwagi można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.nowakowska@mogilno.pl.

Akta sprawy udostępnione zostają na żądanie strony w wersji elektronicznej, za pośrednictwem w/w adresu mailowego (w formie skanu).