W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 18/2020, znak: WGS.6220.109.8.2019.2020, dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mogilno składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda", które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 107/2 oraz 108/5, obręb 0038 Wiecanowo, w miejscowości Wiecanowo, Gmina Mogilno.

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 17 lipca 2020 r., zostało złożone odwołanie na powyższą decyzję.

W związku z powyższym, w dniu 24 lipca 2020 r., Burmistrz Mogilna przekazał akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.