Obwieszczenie Burmistrza Mogilna o wydaniu:

  • Postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Palędzie Dolne" o mocy do 150 MW w obrębie Palędzie Dolne dz. 138, 141, 158/3, 161 oraz Powiadacze (gm. Trzemeszno) dz. 5, 8/2, 34"
  • W związku z powyższym, postanowieniem znak: WGS.6220.86.15.2020 zostało zawieszonepostępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Podstawa prawna - w treści obwieszczenia.