Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa drogi gminnej nr 140242C (Bielice-Gozdanin)

Strony postępowania mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 7 dni od dnia publicznego zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Powyższe, może zostać dokonane za pośrednictwem środków komunikacji elektroczninej, za pośrednictwem adresu mailowego: j.nowakowska@mogilno.pl. Ponadto, wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 318 55 18.