Działając na podstawie art. 10 par. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwana dalej jako Kpa,

zawiadamiam Strony postępowania,

że w dniu 18 stycznia 2021 r. zostało wydane przez Burmistrza Mogilna postanowienie znak: WGS.6220.79.6.2020.2021 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrkturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/1 w obrębie geodezyjnym Szerzawy, gmina Mogilno

Z treścią w/w postanowienia oraz materiałami i dowodami w sprawie, Strony mają możliwość zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.