Gmina Mogilno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy. Zadanie będzie współfinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na w/w zadania należy składać w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój 209,
w godzinach pracy Urzędu, na formularzu wniosku, który można otrzymać w pokoju 209 lub pobrać jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto, w przypadku jeśli masa wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwienia, zgodnie z wnioskami złożonymi w w/w terminie nie będzie wystarczająca, aby wykorzystać całość środków przyznanych na dany rok kalendarzowy, termin naboru będzie wydłużony.

Dofinansowanie do w/w działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.

Przypominamy, iż azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie oraz eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 209 lub pod nr telefonu (52) 318 55 18.

Wydatki z tytułu zakupu i montażu nowych pokryć dachowych będą należały do właściciela budynku.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis, dostępnego również w sposób wskazany powyżej.
W związku z konicznością monitorowania udzielonej pomocy de minimis, prosimy
o przedkładanie wraz z wnioskiem tych oświadczeń.