Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu na podstawie art. 12 par. 1 i art. 61 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospłatnej zlokalizowanego na działce nr 171/13 wylotem PCV śr. 250 do rowu melioracyjnego na działkach nr 184/3 i 184/4 w Mogilnie, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie w ilości do 10 razy w ciągu roku.