Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu na podstawie art. 12 par. 1 i art. 61 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego na działce nr 1166 wylotem PCV śr. 250 do rzeki Panna na działce nr 1166 w Parku Miejskim w Mogilnie, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie w ilości do 10 razy w ciągu roku