W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2019 roku

Data uchwały:
2019-03-13

Numer uchwały:
VI/57/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko -Pomorskiego.