Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Zawiadamia się

o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy decyzji znak: BD.RUZ.4210.95.2021.RB z dnia 07.09.2021 r. o uchleniu w całości decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.4210.69.2021.PK  z dnia 8 lipca 2021 r., którą odmówiono Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na działce nr 68/15 istniejącym wylotem PCV śr. 200 do urządzenia melioracyjnego - zarurowanego rowu melioracyjnego na działce nr 69/7 w Padniewku, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie w ilości 10 razy w roku i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości.

Z treścią w/w decyzji, w termini 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, Strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, Aleje Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 24, w godzinach: pn.-pt. 8:00 - 16:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 52 3391115).

Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, w związaku z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia