Burmistrz Mogilna w trybie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., tj.), wydał postanowienie z dnia 27 września 2021 r., znak: WGS.6220.41.2.2021, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Mogilna, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z uwagi na zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., po.z 735) - obwieszczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.