Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwana dalej "Kpa", Minister Infrastruktury zawiadamia, że zakończenie postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Mielno zlokalizowanego na działce nr ew. 160, obręb Mielenko, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie nie było możliwe w terminie wskazanym w art. 35 Kpa, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego w sprawie, a także szczególny sposób zawiadamia o czynnościach, przewidzianych w art. 216 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.