Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Opłaty:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.
Numer konta: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty