Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem
    o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uzupełnieniami) wyłożoną do względu
    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30-14:00.
  2. Składania uwag i wniosków do Burmistrza Mogilna w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) w terminie 30 dni, od 13 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r., na adres: Urząd Miejski
    w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, poczta elektroniczna: j.nowakowska@mogilno.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Mogilna przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29
w/w ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.