Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanawia:

wyłączyć z osobnego rozpoznania wniosek Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno w części dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zrzeczeniem się pozwolenia wodnoprawnego Starosty Mogileńskiego znak: OS.6341.27.2014 z dnia 18.12.2014 r.

Sprawa zostanie rozpatrzona pod nr: BD.ZUZ.1.4210.136.2022.PK