Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mogilnie, przy ul. Witosa 6, dz. nr ewid. 59/23, 59/12, 59/18, 59/22, 59/23, 968, 970, 1809 obręb Mogilno, poprzez otwarte rowy melioracyjne R-07 i R-0 do rzeki Panna w zlewni rzeki Noteć poprzez istniejący wylot śr. 500 dz. nr ewid. 1796 oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.