Symbol:
5343

Wydział:
Administracyjny

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657)


Opłaty:
Nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
Odręczny


Jednostka odpowiadająca:
pracownik ds. ewidencji ludności

Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony

Uwagi:
przy zameldowaniu się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, najemca, osoba , której przysługuje spółdzielcze prawwo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy.
FORMULARZ WNIOSKU ZE STRONY NALEŻY WYDRUKOWAĆ (DWUSTRONNIE) - zawiera 3 str.


Dokumenty
  • Wypełniony formularz druku "Zgłoszenie pobytu stałego" (EL/ZPS/1) lub "Zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (EL/ZC/1) - odrębny dla każdej osoby - potwierdzony przez osobę posiadjącą tytuł prawny do lokalu

  • Dokument tożsamości (dowód, karta pobytu stałego, odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich)

  • Zaświadczenie o zameldowaniu: na pobyt stały - wydawane z urzędu przy zameldowaniu na pobyt czasowy - wydawane na wniosek