Poniżej do pobrania obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilno oraz uchwała intencyjna: