OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilno
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133), oraz art. 39 w związku z art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r.      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014r. poz. 587, 822, 850, 1101, 1133), 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno                

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1, pokój nr 208, w godzinach od 9:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi      od pracy).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Mogilnie o godz. 10:00 w sali nr 104.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do projektu studium. Wniesienie uwag i wniosków wymaga formy pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz ustnie do protokołu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Mogilna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Mogilna. Uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

 

Poniżej do pobrania:

- skan obwieszczenia

- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko