Gmina Mogilno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w przedmiotowym dokumencie.


W przypadku zgłoszenia uwag i chęci przedstawienia swoich opinii na temat Strategii, należy pobrać i wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze.unijne@mogilno.pl lub przekazać na adres: Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w tytule wiadomości, bądź na kopercie dopisując „Konsultacje- Strategia”. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu w jednej z powyższych form.

Ostatecznie uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 22 grudnia 2015r.


14 grudnia br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Mogilnie będą pełnić dyżur do godziny 17:00, udzielając informacji w przypadku pytań lub wątpliwości, jak również przyjmując formularze konsultacyjne.


W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie, a następnie zamieszczone w Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. Ostateczna wersja dokumentu po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Mogilnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Prosimy pamiętać, iż zgodnie z zapisami projektów niektórych wytycznych programów unijnych, aby inwestycja otrzymała dofinansowanie zadanie winno być wpisane w dokumenty strategiczne np. plany, strategie, programy.