WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

<>

Rejestracja działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mogilnie

Wydział Administracyjny

pokój 109, I piętro

Zofia Harędzka

tel. 52 318 55 08

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek, środa, czwartek  7.30 – 15.30

Wtorek           7.30 – 17.00

Piątek              7.30 – 14.00

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Ważny dowód osobisty (lub paszport) - do wglądu.

W przypadku  obcokrajowców, oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych    i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018r.

 

Opłaty:

Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019, poz.1291) – nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem że wniosek złożony jest przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Jeśli   wniosek  będzie  niepoprawny  wnioskodawca  zostanie  wezwany  przez  organ gminy (w trybie art. 10 ust. 6 ww. ustawy) – do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem  pozostawienia wniosku do rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy:

Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno – technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

www.ceidg.gov.pl

 

Przydatne informacje

Kto może zostać przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych    i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga!
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

 

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

1. Wniosek CEIDG-1 można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

- osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).

- przez pełnomocnika:
- zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
- na żądanie strony,  upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu  wraz  z  odpisem,  może  poświadczyć  zgodność  odpisu  dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
- pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
- każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
- jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.

- wysłać pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce (podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu  do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce.

-samodzielnie za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) lub www.ceidg.gov.pl)  -  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

- przez telefonusługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W  trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma widomość sms z numerem wniosku roboczego, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.

 

 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest wpis na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

Aby pobrać zaświadczenie o wpisie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).

6. Zgłoszenie się do ubezpieczania:
a) składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZUA lub  ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
b) załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS).

7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku:  rejestracji  VAT -  formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).


Informacje dodatkowe
:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.

www.ceidg.gov.pl

 

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

 1. Uzyskanie  wpisu  w  CEIDG   przez  każdego  wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).
 2. Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
 3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki wniosek należy złożyć na formularzu  RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).
 4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
 5. Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, - podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni od zawarcia umowy spółki).
 6. Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (jeżeli wymagane).
 7. Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna?inheritRedirect=true

 

Zgodnie z art. 15 ustawy o CEIDGiPIP przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek w przypadku:

-           zmiany wpisuw terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany następujących danych ewidencyjnych:
imię i nazwisko, dodatkowe określenia włączone do firmy przedsiębiorcy, obywatelstwo, adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności - o ile przedsiębiorca je posiada, inne dane kontaktowe, w szczególności adres mailowy, nr telefonu - o ile zostały podane, przedmiot wykonywanej działalności, adres zamieszkania,

-           zaprzestania wykonywania działalnościw dowolnym terminie, w sytuacji faktycznego zakończenia prowadzenia działalności (należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności),

-           zawieszenia działalności gospodarczejw dowolnym terminie – data zawieszenia może być wsteczna, bieżąca lub przyszła. W razie wątpliwości należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podana data jest zgodna z przepisami  o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi,

-           wznowienia działalności gospodarczej – wniosek można złożyć zarówno przed planowaną datą wznowienia jak i po. Jeśli data wznowienia jest datą przeszłą należy  skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podanie takiej daty jest zgodne z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi,

-           niepodjęcia działalności gospodarczejw dowolnym terminie (art. 14 ustawy o CEIDGiPIP)

Po upływie10 lat od dnia złożenia wniosku z informacją o niepodjęciu działalności, dane osoby, której ten wniosek dotyczył zostaną usunięte z CEIDG (art. 49 ust. 3 ustawy o CEIDG).

Zasady zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne regulują art. 22-26 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r.  poz. 1292) i art.18-20 ww. ustawy o CEIDGi PIP.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę działającego jako osoba fizyczna, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności i trwa:

 - do  dnia wskazanego w tym wniosku (zawieszenie na czas określony):   jeśli przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1 wskaże na jaki okres zawiesza działalność, to CEIDG automatycznie dopisze informację o wznowieniu działalności począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia (art. 19 ustawy o CEIDGiPIP).

- do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej  –( zawieszenie na czas nieokreślony) lub jeśli przed datą wskazaną we wniosku o zawieszenie na czas określony, przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności (art. 19 ustawy o CEIDGiPIP).

 

Zgłaszanie zmian w CEIDG

Dane ewidencyjne przedsiębiorcy – zmiany tych danych należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia:

·         imię i nazwisko oraz dodatkowe określenia włączone do firmy,

·         PESEL (lub data urodzenia jeśli nie posiada nr PESEL), REGON, NIP (o ile posiada),

·         informacje o obywatelstwie,

·         adres do doręczeń, adres stałego wykonywania działalności (jeśli przedsiębiorca posiada takie miejsce),

·         inne dane kontaktowe (mail, strona www, nr telefonu) o ile zostaną zgłoszone we wniosku CEIDG-1,

·         przedmiot wykonywanej działalności wg PKD 2007(w tym jeden przeważający),

Poszczególne kody i powiązane z nimi procedury znajdują się  na stronie www.pkd.gov lub www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

 

Dane informacyjne -  (pozostałe informacje wpisywane na podstawie wniosku lub z urzędu):

·         data rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia wykonywania dzielności,

·         data zaprzestania wykonywania działalności (jeśli zostanie zgłoszona we wniosku CEIDG-1) oraz informacja o wykreśleniu z CEIDG,

·         NIP i REGON spółki cywilnej,

·         dane przedstawiciela ustawowego, dane kuratora lub opiekuna,

·         informacje dot. ogłoszenia, zakończenia lub umorzenia upadłości oraz dane syndyka,

·         informacje dot. postępowania restrukturyzacyjnego,

·         informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową,

·         o zakazie prowadzenia działalności lub o zakazie wykonywania określonego zawodu,

·         informacje o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

·         informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej- o ile zostanie podana we wniosku CEDG-1.

 

Więcej informacji na:


Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

  

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako: „Minister”).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości  i Technologii: e-mail: iod@mpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 5. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 6. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.
 8. Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy.
 11. Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy.
 12. Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest:

-  w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ gminy – Burmistrz Mogilna, Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

- właściwy minister do spraw Przedsiębiorczości  i Technologii z siedzibą pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, prowadzący w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”

2)       Administrator

– Burmistrz Mogilna - wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Arnolda Pasztę, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: arnold.partner@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora;

- Minister – właściwym do spraw Przedsiębiorczości i Technologii można się skontaktować poprzez adres email: iod@mpit.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej    i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami).  

4)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

        a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

        c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

        d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia      o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania go do CEIDG, Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom Administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.