W sprawie:
zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno

Data uchwały:
2017-04-19

Numer uchwały:
XXX/341/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.