W sprawie:
ustalenia nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno

Data uchwały:
2017-08-23

Numer uchwały:
XXXIII/366/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.