W sprawie:
nadania nazwy rondu w Mogilnie

Data uchwały:
2018-05-17

Numer uchwały:
XLVI/487/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-pomorskiego.