Niniejszy dokument dotyczy przyjętej uchwałą nr XXXVII/407/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Mogilno na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Burmistrz sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu ochrony środowiska, który przedstawia Radzie Miejskiej. Po przedstawieniu Raportu, dokument ten ustawowo został przekazany organowi wykonawczemu powiatu, tj. do Zarządu Powiatu Mogileńskiego.

Opracowanie stanowi realizację ustawowego obowiązku w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowany Raport podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera Raport odpowiada treści przyjętego Programu Ochrony Środowiska. W dokumencie tym przedstawione są postępy z realizacji każdego z zadań wytyczonych w Programie. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem polityki ochrony środowiska Gminy opisanym w Programie powinno dać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia oraz przedsięwzięcia.

Niniejszy raport weryfikuje i ocenia wykonanie celów wyznaczonych w Programie w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych w latach 2015 i 2016.

Podsumowując wszystkie przytoczone dane w dokumencie, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 był w okresie sprawozdawczym 2015-2016 realizowany.