FORMY OCHRONY PRZYRODY

W obowiązującym w Polsce stanie prawnym, zagadnienia ochrony przyrody reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), która określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody obejmującej:

 1. dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby;
 2. rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową;
 3. zwierzęta prowadzące wędrowny tryb życia;
 4. siedliska przyrodnicze;
 5. siedliska zagrożone wyginięciem, rzadkie i chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów;
 6. twory przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalne szczątki roślin i zwierząt;
 7. krajobraz;
 8. zieleń w miastach i wsiach;
 9. zadrzewienia

Ustawa wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

 1. parki narodowe;
 2. rezerwaty przyrody;
 3. parki krajobrazowe;
 4. obszary chronionego krajobrazu;
 5. obszary Natura 2000;
 6. pomniki przyrody;
 7. stanowiska dokumentacyjne;
 8. użytki ekologiczne;
 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 10. ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Wyjątkową wartością przyrody jest różnorodność biologiczna, która w myśl definicji Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), oznacza „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.

Rozmieszczenie form ochrony przyrody na terenie Gminy Mogilno można zobaczyć na stronie internetowej: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf