Wydział Administracyjny

1.Rejestr uchwał organów Samorządu gminnego i Zarządzeń Burmistrza,

2.Rejestr skarg, wniosków i petycji,

3.Rejestr aktów wewnętrznych ( Zarządzeń Kierownika Urzędu, pism okólnych),

4.Rejestr wydanych uprawnień i pełnomocnych,

5.Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych,

6.Rejestr jednostek pomocniczych,

7.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,

8.Rejestr interpelacji i wniosków radnych,

9.Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej,

10. Ewidencja  działalności gospodarczej,

11.Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

12.Ewidencja oświadczeń majątkowych,

13.Ewidencja akt osobowych,

14.Rejestr wydanych licencji na prowadzenie transportu taxi,

15.Ewidencja Szkół i Przedszkoli Niepublicznych,

16.Ewidencja ludności,

17.Ewidencja dowodów osobistych,

18.Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

1.Ewidencja psów agresywnych,

2.Ewidencja gruntów i budynków komunalnych,

3.Ewidencja dróg gminnych,

4.Rejestr upraw maku,

5.Rejestr wydanych numerów porządkowych nieruchomości

6.Rejestr użytkowania wieczystego,

7.Rejestr dzierżaw,

8.Rejestr sprzedaży nieruchomości

9.Rejestr sprzedaży działek,

10.Rejestr przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,

11.Rejestr opłat adiacenckich,

12.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,

13.Rejestr planów przestrzennych,

 

Wydział Podatków Lokalnych i Opłat

1.Wykaz podmiotów ,którym umorzono podatek,

2.Ewidencja podatników.

 

Wydział Promocji i Kultury

1.Rejestr Instytucji kultury.

 

Urząd Stanu Cywilnego

1.Ewidencja dokumentów urzędu stanu cywilnego.

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

1.Rejestr zamówień publicznych.