Zadania własne gminy:

     Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)  lokalnego transportu zbiorowego,
  5)  ochrony zdrowia,
  6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)  edukacji publicznej,
  9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11) targowisk i hal targowych,
  12) zieleni gminnej i zadrzewień,
  13) cmentarzy gminnych,
  14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  18) promocji gminy,
  19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


Zadania zlecone:

         - zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego
- dowody osobiste
- ewidencja ludności
- obrona cywilna
- sprawy wojskowo-obronne
- ewidencja działalności gospodarczej
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- gospodarka wodna
- ochrona gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja terenów
- choroby zakaźne zwierząt
- psy podejrzane o wściekliznę
- zezwolenia na uprawę maku i konopii
- zwalczanie chorób i zniszczenie zakażonych zasiewów
- ochrona dóbr kultury
- nieformalny obrót ziemią
- wybory ławników
- groby i cmentarze wojenne
- zakwaterowanie osób zwolnionych z zakładów karnych
- parki miejskie