ZARZĄDZENIE NR 3/2007

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 3 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie procedury postępowania przy udzieleniu ulg podatkowych

 

Na podstawie art. 13 § 1 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Procedurą  są objęte czynności umarzania należności głównych, odsetek od nieterminowych płatności podatków, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty płatności podatków i opłat lokalnych.

 

§ 2. Przy realizacji procedury należy bezwzględnie przestrzegać terminów wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej.

 

§ 3. 1. Wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty następuje w momencie złożenia przez podatnika wniosku uzasadnionego ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Podatnik powinien załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przedstawione w uzasadnieniu wniosku okoliczności faktyczne, potwierdzające wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Pracownik przyjmujący wniosek sprawdza jego poprawność i zgodność z przepisami Ordynacji podatkowej oraz ewentualne wniesienie opłaty skarbowej. Wszczęcie postępowania podatkowego może nastąpić z urzędu, wówczas podatnik zostaje poinformowany o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu.

2. Pracownicy Wydziału Finansowego  weryfikują wniosek: czy zawiera uzasadnienie, dowody w sprawie oraz opisują merytorycznie- np.: stan zaległości, czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz sprawdzają zgodność wykazanych ulg w informacji o stanie majątkowym podatnika. Wniosek, który nie zawiera uzasadnienia nie będzie rozpatrywany.

3. Pracownik Wymiaru Podatków kompletuje wymagane i zebrane dokumenty, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności:

1) dla przedsiębiorców zgodnie z przepisami:

-  Ordynacji podatkowej: zaświadczenia, oświadczenia strony, opinie biegłych,

-  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - informacje dotyczące pomocy publicznej udzielonej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) pozostałych podatników: informacje o stanie majątkowym podatnika według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz ewentualnych zaświadczenia – np.: z zakładów pracy, z urzędu skarbowego; oświadczenia strony, zeznania świadków, opinia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat sytuacji socjalnej strony.

4. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i zebraniu całości materiału dowodowego, pracownik Wymiaru Podatków konsultuje z Burmistrzem treść decyzji, którą ostatecznie podpisuje Burmistrz.

5. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.