Leszek DUSZYŃSKI
Burmistrz Mogilna

Urząd Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

tel. 52 315 25 52
      52 318 55 20
fax. 52 315 26 93
burmistrz@mogilno.pl


Zadania i uprawniewnia

Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich wydziałów oraz bezpośredni nad:

1.
Wydziałem Promocji i Kultury
2. Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego
3. Wydziałem Straży Miejskiej
4. Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Informatykiem
6. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych
7. Audytorem Wewnętrznym
8. Urzędem Stanu Cywilnego
9. Jednostkami organizacyjnymi podległymi:
    a) gimnazjami,
    b) szkołami podstawowymi,
    c) przedszkolami,
Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli


Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie Wydziały Urzędu oraz jego pracowników,
6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7. koordynowanie działalności wydziałów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11. upoważnianie swojego Zastępcy i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.