Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek
Urząd Miejski w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP bip.mogilno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003 -12-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teodor Pryka, sekretarz@mogilno.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 318 55 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku dla interesantów możliwy jest wejsciem głównym od strony ul. Narutowicza, oraz poprzez dwa wejścia od strony parkingu. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu oraz poręczy. W chwili obecnej przed budynkiem znajduje się 5 miejsc parkingowych (koperta) dla osób niepełnosprawnych, tj. 2 z nich są od strony u. Narutowicza a 3 tuż przy budynku od strony ogólnodostępnego parkingu. W budynku zainstalowana została winda dla wszystkich mieszkańców. W przypadku uzasadnionej potrzeby, pracownik może obsłużyć osobą zainteresowaną na parterze budynku.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretarz@mogilno.pl lub telefonicznie +48 52 318 55 27. Ponadto Urząd Miejski w Mogilnie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

Informacja o Koordynatorze do spraw dostępności

Na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, Burmistrz Mogilna wyznaczył Teodora Prykę – Sekretarza Gminy Mogilno.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
biuro nr 118
tel.: 52 318 55 00 wewn. 27

tel. komórkowy 500 149 309
e-mail: sekretarz@mogilno.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd;

2.  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ww. jednostkę;

3.  monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w §1 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Aplikacje mobilne

nie dotyczy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij