Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGS.6220.49.9.2017.2018 z dnia 10 licpa 2018 r., dla przedsięwzięcia polegającego na:

odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża MIELENKO VI