OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WG RODO W POSTĘPOWANIACH  O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, tel. tel. 52 318 55 00, reprezentowany przez Burmistrza Mogilna względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną pełnomocnika wykonawcy członka organy zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania zamówienia publicznego;

2.    współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa KIO – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli,

- Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w ramach wniesionych środków ochrony prawnej,

3.    inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mogilnie jest Pan Arnold Paszta, kontakt: arnold.partner@gmail.com;

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

5.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7.    do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie ponadto zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności;

8.    w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie do sytuacji , w której ujawnienie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim spseudonimizowaniu;

9.    protokół  postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

10.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

11.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

12.posiada Pani/Pan:

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

13.    nie przysługuje Pani/Panu:

-     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

14. w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej.

 

 

 

 

_____________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego