INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w postępowaniach administracyjnych

 

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1.    Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Burmistrz Mogilna

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 61 § 5; art. 65 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096) celem spełnienia wymogów prawnych w zakresie realizacji procedur administracyjnych realizowanych w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.

3.    Obowiązek podania przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym związanym z postępowaniem administracyjnym;

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podmioty będące stroną postępowania administracyjnego zgodnie z k.p.a oraz organy państwowe i samorządu terytorialnego na mocy obowiązującego prawa

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procedur administracyjnych oraz okresem archiwizacji.

6.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

7.    Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;

8.    Korzystanie z uprawnień wynikających z art. 15-22 RODO nie dotyczy postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez k.p.a. Dostęp do akt postępowania czy sprostowanie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o k.p.a. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b RODO

9.    Inspektorem Ochrony Danych jest:

Arnold Paszta: arnold.partner@gmail.com

BURMISTRZ
Leszek Duszyński